شرکت ساختمانی به سرا

زمینه فعالیت

تاسیسات و تجهیزات

تاسیسات و تجهیزات

رتبه یک

ابنیه و ساختمان

ابنیه و ساختمان

رتبه یک

سازمان نظام مهندسی

پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان

شخص حقوقی

پایه یک

مرمت آثار باستانی

مرمت آثار باستانی

رتبه پنج

نفت و گاز

نفت و گاز

رتبه پنج

گزیده ای از

پروژه های بهسرا

پروژه برج تجاری اداری البرز
پروژه برج تجاری اداری البرز
تكميل و بازسازی ساختمان حکیم ابوالقاسم فردوسی بانک ملی ایران
تكميل و بازسازی ساختمان حکیم ابوالقاسم فردوسی بانک ملی ایران
بیمارستان 800 تختخوابی مهدی کلینیک
بیمارستان 800 تختخوابی مهدی کلینیک
کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
برج مسکونی اطلس کیش
برج مسکونی اطلس کیش
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
6
6