رزومه مدیر عامل

رزومه مدیر عامل

مشخصات عمومی مدیرعامل: نام و نام خانوادگی: جعفرآقا جمال رشته تحصیلی : مهندسی راه و ساختمان

رئیس هئیت مدیره

رئیس هئیت مدیره

مشخصات عمومی رئیس هیأت مدیره:   نام و نام خانوادگی: بهمن محمدیان خضرلو رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک

مشخصات هئیت مدیره

مشخصات هئیت مدیره

مشخصات هئیت مدیره