بیمارستان 800 تختخوابی مهدی کلینیک

بیمارستان 800 تختخوابی مهدی کلینیک

موضوع پروژه : عملیات خاکی ، سازه نگهبان و اجرای فونداسیون و سازه ساختمان اصلی بیمارستان 800

پروژه هتل پردیس کیش

پروژه هتل پردیس کیش

پروژه هتل پردیس کیش

تکمیل ساختمان حکیم ابوالقاسم فردوسی بانک ملی ایران

تکمیل ساختمان حکیم ابوالقاسم فردوسی بانک ملی ایران

ساختمان اداری آموزشی پژوهشی مالک اشتر

ساختمان اداری آموزشی پژوهشی مالک اشتر

ساختمان اداری آموزشی پژوهشی مالک اشتر

پروژه کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات

پروژه کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات

پروژه کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

پروژه برج مسکونی ساحلی اطلس کيش

پروژه برج مسکونی ساحلی اطلس کيش

پروژه برج مسکونی ساحلی اطلس کیش

پروژه اسکلت بتنی زون يک و قسمتهایی از زون 2 بين الحرمين

پروژه اسکلت بتنی زون يک و قسمتهایی از زون 2 بين الحرمين

پروژه اسکلت بتنی زون یک و قسمتهایی از زون 2 بین الحرمین

پروژه ساختمان فرهنگستان زبان و ادب و محوطه سازی آن و نماسازی بقيه مجموعه فرهنگستانها

پروژه ساختمان فرهنگستان زبان و ادب و محوطه سازی آن و نماسازی بقيه مجموعه فرهنگستانها

پروژه ساختمان فرهنگستان زبان و ادب و محوطه سازی آن و نماسازی بقیه مجموعه فرهنگستانها

پروژه محوطه سازی و پست برق موزه ملی تاريخ طبيعی ايران

پروژه محوطه سازی و پست برق موزه ملی تاريخ طبيعی ايران

 پروژه محوطه سازی و پست برق موزه ملی تاریخ طبیعی ایران

پروژه موزه ملی تاريخ طبيعی ايران

پروژه موزه ملی تاريخ طبيعی ايران

  پروژه موزه ملی تاریخ طبیعی ایران

  • 1 2