پروژه نمايشگاه آثار حيات وحش

پروژه نمايشگاه آثار حيات وحش

پروژه نمایشگاه آثار حیات وحش

پروژه تصفيه خانه فاضلاب شهر صنعتی کاوه

پروژه تصفيه خانه فاضلاب شهر صنعتی کاوه

پروژه تصفیه خانه فاضلاب شهر صنعتی کاوه

احداث ساختمانهای خدماتی شهرک شهيد شهابی (محوطه سازی و ديوارکشی)

احداث ساختمانهای خدماتی شهرک شهيد شهابی (محوطه سازی و ديوارکشی)

احداث ساختمانهای خدماتی شهرک شهید شهابی (محوطه سازی و دیوارکشی)

پروژه آموزشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه (طرح تکميلی مرحله دوم)

پروژه آموزشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه (طرح تکميلی مرحله دوم)

پروژه آموزشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه (طرح تکمیلی مرحله دوم)

پروژه 252 واحد مسکونی پايگاه دريايی بوشهر

پروژه 252 واحد مسکونی پايگاه دريايی بوشهر

پروژه 252 واحد مسکونی پایگاه دریایی بوشهر

مرکز تحقيقات گياهان دارويي و معطر

مرکز تحقيقات گياهان دارويي و معطر

مرکز تحقيقات گياهان دارويي و معطر کارفرما : مجتمع تحقيقاتي جهاد دانشگاهي  محل پروژه : اتوبان کرج-

پروژه بیمارستان غرب تهران (آتیه2)

پروژه بیمارستان غرب تهران (آتیه2)

پروژه بیمارستان غرب تهران (آتیه2)

عملیات تهیه مصالح و اجرای ابنیه و اجرای تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی کل پروژه برج تجاری – اداری البرز

عملیات تهیه مصالح و اجرای ابنیه و اجرای تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی کل پروژه برج تجاری – اداری البرز

پروژه احداث ساختمان ها، انبارها، سوله ها و محوطه سازی طرح احداث واحدهای تصفیه نفتای سنگین، کاهش بنزن و اتان زدایی از گاز مایع پالایشگاه تهران

پروژه احداث ساختمان ها، انبارها، سوله ها و محوطه سازی طرح احداث واحدهای تصفیه نفتای سنگین، کاهش بنزن و اتان زدایی از گاز مایع پالایشگاه تهران

پروژه احداث ساختمان ها، انبارها، سوله ها و محوطه سازی طرح احداث واحدهای تصفیه نفتای سنگین، کاهش

  • 1 2