پروژه موزه ملی تاريخ طبيعی ايران

پروژه موزه ملی تاريخ طبيعی ايران

کارفرما : سازمان حفاظت محیط زیست
 دستگاه نظارت : مهندسین مشاور ژیر
 محل پروژه : تهران- اتوبان همت- پارک پردیسان
 مبلغ قرارداد : 1/25× 22،480،000،000 ریال (فهرست بهاء 1370 با مبناء شاخص سه ماهه چهارم سال 1376)
 تاریخ عقد قرارداد : 77/10/13
 الحاقیه اول قرارداد : 1/25× 1،776،656،006 ریال- در تاریخ 82/12/27
 الحاقیه دوم قرارداد : 1/25 × 2،991،551،184 ریال- در تاریخ 83/4/22
 الحاقیه سوم قرارداد : 1،987،441،515 ریال- در تاریخ 83/12/17
 الحاقیه چهارم قرارداد : 3،973،350،790 ریال- در تاریخ 85/3/21
 مشخصات پروژه : عملیات ساختمانی و تأسیساتی بخش تحقیقات موزه ملی تاریخ طبیعی ایران
 وضعیت پروژه : در تاریخ 85/8/22 تحویل موقت و در تاریخ 86/9/25 تحویل قطعی شده است.

گالری تصاویر