تکمیل ساختمان حکیم ابوالقاسم فردوسی بانک ملی ایران

تکمیل ساختمان حکیم ابوالقاسم فردوسی بانک ملی ایران

موضوع پروژه : تکمیل کارهای باقی مانده از بازسازی ساختمان فردوسی بانک ملی ایران
•محل اجرای کار: تهران- خیابان فردوسی بالاتر از خیابان سرهنگ سخایی نبش کوچه بانک ملی ایران
•مبلغ برآورد کار: 286،800،000،000 ریال
•مدت زمان اجرای کار : 18 ماه شمسی
•کارفرما : اداره کل مهندسی و املاک بانک ملی ایران
•مشاور - دستگاه نظارت : مهندسین مشاور گنو
•نوع طرح : اعتبار غیر عمرانی
•فهرست بهاء پایه: سال 1394
•شاخص مبنای پیمان :   سه ماهه چهارم 94
•تاریخ انعقاد قرارداد : 1395/04/20