ساختمان اداری آموزشی پژوهشی مالک اشتر

ساختمان اداری آموزشی پژوهشی مالک اشتر

موضوع پروژه : طراحی و اجرای فونداسیون و سازه اسکلت بتنی ساختمان اداری، آموزشی و پژوهشی مالک اشتر (EPC)
شرح مختصری از مشخصات و مقادیر کار:
مساحت زیربنا 27000 مترمربع در 12 طبقه شامل 10 طبقه بالای همکف و 2 طبقه زیرهمکف بوده که شامل طراحی سازه و فونداسیون پی که از نوع راویه به ضخامت حدود 1/3 الی 2 متردر زمین بهسازی شده با میکروپایل بوده و سازه به صورت قاب خمشی به همراه دیوار برشی متوسط و سقفها از نوع دال بتنی با ضخامت 15 الی 17 سانتیمتر بوده که در برخی نقاط تقویت می شوند.
محل اجرای کار: تهران - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مبلغ برآورد کار: 78،869،232،000 ریال
مدت زمان اجرای کار : 12 ماه شمسی
کارفرما : مجری طرحهای عمرانی مالک اشتر
مشاور عالی : مهندسین مشاور عمران ایران
نوع طرح : عمرانی
فهرست بهاء پایه: سال 1388
شاخص مبنای پیمان : 3 ماهه اول 1391
تاریخ انعقاد قرارداد : 1391/05/31

گالری تصاویر