بیمارستان 800 تختخوابی مهدی کلینیک

بیمارستان 800 تختخوابی مهدی کلینیک

موضوع پروژه : عملیات خاکی ، سازه نگهبان و اجرای فونداسیون و سازه ساختمان اصلی بیمارستان 800 تختخوابی مهدی کلینیک
شرح مختصری از مشخصات و مقادیر کار :
مساحت زیربنا ساختمان اصلی 107795 مترمربع در 18 طبقه شامل 15 طبقه روی همکف و 2 طبقه زیرهمکف بوده که شامل پی از نوع رادیه به همراه شمع بتنی درجا به ضخامت حدود 1/5 الی 2 متر، طرح و اجرای سازه نگهبان به صورت نیلینگ و انکر و شاتکریت، دیوارهای حائل از نوع بتن مسلح طره ای مجزا از سازه 12 تا 15 متر ارتفاع، سازه از نوع قاب خمشی ویژه فلزی پیچ و مهره ای به همراه دیوار برشی ویژه و کر مرکزی بتن مسلح با قالب لغزان و سقفها از نوع دال بتنی کامپوزیت به همراه تیرچه های فلزی به ضخامت 10 سانتیمتر که در برخی نقاط با افزایش ضخامت تقویت می شود.
پیچ و مهره های TC Bolt، کوپلرهای مکانیکی، قالب لغرنده به ارتفاع 85 متر به شکل شش ضلعی، دمپرهای اصطکاکی دورانی به منظور دسترسی به عملکرد بالاتر حین زلزله (سطح عملکرد: استفاده بی وقفه) و اتصالات Welded Unreinforced Flange-Welded Web (WUF-W) Moment Connection از تکنولوژیهای خاص به کار رفته جهت اجرای پروژه بوده که سبب انتخاب آن به عنوان طرح برتر فولادی سال 1392 در کشور شده است.
محل اجرای کار: تهران - مجتمع بیمارستانی امام خمینی.
مبلغ برآورد کار: 630،000،000،000
مدت زمان اجرای کار: 20ماه شمسی
کار فرما : موسسه غیرانتفاعی یاوران مهدی (عج)
circle blue مشاور - دستگاه نظارت : مهندسین مشاور گروه 4
نوع طرح : غیرعمرانی
فهرست بهاء پایه: سال 1388
شاخص مبنای پیمان: 3 ماهه اول 1391
تاریخ انعقاد قرارداد: 1391/06/25