پروژه اسکلت بتنی زون يک و قسمتهایی از زون 2 بين الحرمين

پروژه اسکلت بتنی زون يک و قسمتهایی از زون 2 بين الحرمين

کارفرما : شرکت سرمایه گذاری  بین المللی تواصل
 دستگاه نظارت : مهندسین مشاور بنکوه سازان
 محل پروژه : شیراز - خیابان آستانه - ضلع جنوب غربی بارگاه شاهچراغ
 مبلغ قرارداد : 26،700،000،000 ریال (فهرست بهاء 1384)
 تاریخ قرارداد : 85/1/17
مبلغ الحاقیه قرارداد : 10،000،000،000 ریال - در تاریخ : 86/4/30
 مشخصات پروژه : احداث اسکلت بتنی مرکز تجاری (زون 1) و کارهای مرتبط با آن در
 سه طبقه (زیرزمین، همکف و اول) و قسمتهایی از زون 2
 وضعیت پروژه : کل پروژه در تاریخ 87/11/25 تحویل قطعی شده است.