پروژه محوطه سازی و پست برق موزه ملی تاريخ طبيعی ايران

پروژه محوطه سازی و پست برق موزه ملی تاريخ طبيعی ايران

کارفرما : سازمان حفاظت محیط زیست
 دستگاه نظارت : مهندسین مشاور ژیر
 محل پروژه : تهران اتوبان همت - پارک پردیسان
 مبلغ قرارداد : 1/25× 7،999،500،000 ریال (فهرست بهاء 1383)
 تاریخ عقد قرارداد : 83/6/25
 الحاقیه قرارداد : 1/25× 3،998،269،000 ریال- در تاریخ 85/3/21
 مشخصات پروژه : اجرای عملیات ساختمانی و تاسیساتی و محوطه سازی و پست برق موزه ملی
 وضعیت پروژه : در تاریخ 87/5/22 تحویل قطعی شده است.

گالری تصاویر