پروژه نمايشگاه آثار حيات وحش

پروژه نمايشگاه آثار حيات وحش

کارفرما : سازمان حفاظت محیط زیست
 دستگاه نظارت : مهندسین مشاور ژیر
 محل پروژه : تهران- اتوبان همت- پارک پردیسان.
 مبلغ قرارداد : 1/25×3،599،000،000 ریال (فهرست بهاء 1380)
 تاریخ عقد قرارداد : 81/2/17
 مبلغ الحاقیه اول قرارداد : 1/25×1،496،000،000 ریال- در تاریخ قرارداد : 81/12/18
 مبلغ الحاقیه دوم قرارداد : 1/25× 1،747،593،446 ریال - در تاریخ قرارداد : 82/5/7
 مشخصات پروژه: اجرای عملیات ساختمانی و تاسیساتی و محوطه سازی نمایشگاه
 آثار حیات وحش.
 وضعیت پروژه: در تاریخ 83/2/2 تحویل موقت و در تاریخ 85/11/4 تحویل قطعی گردیده است.

گالری تصاویر