پروژه تصفيه خانه فاضلاب شهر صنعتی کاوه

پروژه تصفيه خانه فاضلاب شهر صنعتی کاوه

کارفرما : شرکت شهر صنعتی کاوه.
دستگاه نظارت : مهندسین مشاور جویاب نو.
محل پروژه : شهر صنعتی کاوه (نرسیده به ساوه)
مبلغ قرارداد : 4،999 میلیون ریال (فهرست بهاء 1370)
تاریخ عقد قرارداد: 72/7/10
مشخصات پروژه : کارهای ساختمانی واحد های مختلف تصفیه خانه حوضچه های بتنی، ساختمان اداری و کنترل، ساختمان دیزل ژنراتور و پست ترانسفورماتور و ساختمان انبار(سوله) و محوطه سازی (شامل خیابان کشی های دسترسی به ساختمانها و....)
وضعیت پروژه: پروژه فوق الذکر در تاریخ 75/10/22 تحویل قطعی گردید.

گالری تصاویر