احداث ساختمانهای خدماتی شهرک شهيد شهابی (محوطه سازی و ديوارکشی)

احداث ساختمانهای خدماتی شهرک شهيد شهابی (محوطه سازی و ديوارکشی)

کارفرما : شهرداری تهران.
دستگاه نظارت : سازمان مهندسی و عمران شهر تهران.
محل پروژه : تهران تقاطع شیخ فضل الله نوری و جلال آل احمد- شهرک شهید شهابی  (آزمایش راهنمایی و رانندگی).
مبلغ قرارداد : 1/25× 783 میلیون ریال (فهرست بهاء 1369)
تاریخ عقد قرارداد: 69/8/6
مشخصات پروژه : احداث ساختمانهای خدماتی (نمازخانه، رستوران، قرارگاه، تعمیرگاه،  سالن انتظار، دفتر آزمایش، منبع آب، محل بازرسی و ...) و اجرای خیابانهای دسترسی و
تپه های آزمایشی رانندگی پایه یکم و محوطه سازی و پیاده روسازی.
وضعیت پروژه: تحویل موقت ساختمانهای پروژه به تدریج از تاریخ 70/6/24 تا
تاریخ 72/2/11 انجام گردید و کلیه ساختمانها در تاریخ 73/10/6 تحویل قطعی گردید.

گالری تصاویر