پروژه آموزشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه (طرح تکميلی مرحله دوم)

پروژه آموزشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه (طرح تکميلی مرحله دوم)

 کارفرما : دانشگاه رازی کرمانشاه.
دستگاه نظارت : مهندسین مشاور موژدا و همکاران.
محل پروژه : باغ میوه 500 هکتاری دانشگاه رازی کرمانشاه.
مبلغ قرارداد : 1/25 ×  997،261،341 ریال (فهرست بهاء 1370)
تاریخ عقد قرارداد: 72/12/2
مشخصات پروژه : انجام عملیات تکمیلی ابنیه، برق و تاسیسات مکانیکی، خوابگاه دانشجویان، آپارتمان های اساتید، واحد دامداری، واحد بخشی 3، سلف سرویس و محوطه سازی(خیابان کشی و تاسیسات زیربنایی سایت شامل لوله کشی های فاضلاب، آتش نشانی وآبیاری وآبرسانی وکابل کشی فشارقوی و ضعیف و پست برق)
ساختمانهای فوق برحسب نیاز بتدریج تحویل موقت و سپس تحویل قطعی گردیده است.
وضعیت پروژه : درتاریخ 75/9/10 آخرین مرحله ساختمانهای فوق تحویل قطعی گردید.

گالری تصاویر