پروژه 252 واحد مسکونی پايگاه دريايی بوشهر

پروژه 252 واحد مسکونی پايگاه دريايی بوشهر

کارفرما : سازمان مسکن مجری طرحهای عمرانی
نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران
 دستگاه نظارت : مهندسین مشاور بعدتکنیک
 محل پروژه : پایگاه دوم نیروی دریایی بوشهر
 مبلغ قرارداد : 1/25×  749 میلیون ریال (فهرست بهاء 1359)
 تاریخ عقد قرارداد: 60/12/27
 مشخصات پروژه : 252 واحد مسکونی آپارتمانی بصورت چهار طبقه با پیلوت و بدون
 پیلوت (مجموعاً 26 بلوک چهار طبقه) با اسـکلت بتون آرمه و سقف تیره بلوک همراه با
 محوطه سازی به وسعت تقریبی 7 هکتار و ساختمان پست ترانس همراه با پارکینگ و
 سایبان و پناهگاههای بتونی و خیابان دسترسی به پروژه
 وضعیت پروژه : پروژه فوق در 2 مرحله بشرح ذیل تحویل قطعی گردید.
 1) 126 واحد مسکونی (13 بلوک چهار طبقه) در تاریخ 67/1/22
 2) 126 واحد مسکونی (13 بلوک چهار طبقه) در تاریخ 68/6/21

گالری تصاویر