مرکز تحقيقات گياهان دارويي و معطر

مرکز تحقيقات گياهان دارويي و معطر

مرکز تحقيقات گياهان دارويي و معطر

کارفرما : مجتمع تحقيقاتي جهاد دانشگاهي
 محل پروژه : اتوبان کرج- قزوين (اراضي جهاد دانشگاهي)
 مبلغ قرارداد : 1/25×999،350،000 ريال (فهرست بهاء 1370)
 تاريخ عقد قرارداد: 75/1/22
 بعلاوه قرارداد محوطه سازي و خيابان کشي بمبلغ 757،985،250 ريال
 مشخصات پروژه : عمليات ساختماني چهار بلوک مرکز تحقيقات گياهان دارويي و معطر و
 محوطه سازي مربوطه (شامل خيابانهاي دسترسي به ساختمانها)
 وضعيت پروژه : در تاريخ 79/8/29 تحويل قطعي گرديده است.