عملیات تهیه مصالح و اجرای ابنیه و اجرای تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی کل پروژه برج تجاری – اداری البرز

عملیات تهیه مصالح و اجرای ابنیه و اجرای تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی کل پروژه برج تجاری – اداری البرز

عملیات تهیه مصالح و اجرای ابنیه و اجرای تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی کل پروژه برج تجاری – اداری البرز

کارفرما:بانک ایران زمین با نمایندگی شرکت توسعه ابنیه حافظ

مشاور: مهندسین مشاور طرح و سازه البرز

دستگاه نظارت : شرکت مهندسین مشاورپل میر

پیمانکار : شرکت بهسرا

•کل زیر بنا با توجه به پروانه ساختمان  ۶۴,۰۰۰  متر مربع(۲۹ طبقه شامل ۵ طبقه زیر زمین یک طبقه همکف و ۲۳ طبقه روی همکف)
•مساحت واحدهای تجاری  ۶,۹۷۳  متر مربع
•متراژ واحدهای اداری  ۲۰,۸۷۷  متر مربع
•مساحت پارکینگ  ۱۲,۷۲۲  متر مربع


•محل اجراي کار: تهران، خيابان ميرداماد، نرسيده به اداره ثبت شركتها، نبش خيابان البرز
•مبلغ برآورد کار: 679.700.000.000 ريال
•مدت زمان اجراي کار : 24ماه شمسي
•نوع طرح : اعتبار غیرعمرانی
•فهرست بهاء پايه: خاص
•تاريخ انعقاد قرارداد : 1397/09/10
•کاربری: اداری/تجاریگالری تصاویر