پروژه احداث ساختمان ها، انبارها، سوله ها و محوطه سازی طرح احداث واحدهای تصفیه نفتای سنگین، کاهش بنزن و اتان زدایی از گاز مایع پالایشگاه تهران

پروژه احداث ساختمان ها، انبارها، سوله ها و محوطه سازی طرح احداث واحدهای تصفیه نفتای سنگین، کاهش بنزن و اتان زدایی از گاز مایع پالایشگاه تهران

کارفرما: شرکت مهندسین مشاور چگالش
پیمانکار : شرکت بهسرا
مبلغ قرارداد: 1،935،000،000،000 ریال
مدت زمان اجرای کار: 18 ماه
محل اجرای کار: سایت پالایشگاه تهران
فهرست بهاء پايه: فهرست بهای سال 1400